Водноелектрическа централа (ВЕЦ) - централа, която като източник на енергия използва воден поток. ВЕЦ-овете обикновено строят около реките, като изграждат язовири и водохранилища. За ефективно произвеждане на електроенергия са необходими два основни фактора: гарантиран воден поток през цялата година и по-голям наклон на реката, за да се създава необходимия поток.

Особености

  • Речния поток се явява възобновяем източник на енергия.
  • ВЕЦ не оказва вредно влияние на околната среда.
  • Строенето на ВЕЦ обикновено е по-скъпо от ТЕЦ.
  • Често ВЕЦ са по-отдалечени от потребителите, отколкото ТЕЦ.
  • Водохранилищата заемат немалки територии, но след 1963 г. е започнато използването на защитни стени. По този начин се ограничава разливането на водата по полета, села и други.
  • Язовирите често се използват за риболов.
  • Водохранилищата правят климата по-умерен.

Принцип на работа

Как работи ВЕЦ Принцип на работа на ВЕЦ

ВЕЦ в България

ВЕЦ Тешел ВЕЦ "Тешел"
ВЕЦ Девин ВЕЦ "Девин"